-: Fee Structure :- 

Class I

2021-22
Class  Fee per month Smart Class Fee per month   One time Adm fee  1st Qtr   2nd Qtr   3rd Qtr  4th Qtr  Total
I  4770 150 5000 19760 14760 14760 14760 64040

 

       Class II - XII
       2021-22
 CLASS   Smart class fees per month     1st Qtr 2nd Qtr   3rd Quarter  4th Quarter  Total  
2nd to 20th April 2021  2nd to 20th July 2021  3rd to 20th October 2021  2nd to 20th January 2022  
Fee for
April to June  
Fees for
July to September 
Fees for October to December  Fees for January to March 
II to V   150 12510   12510  12510 12510  50040
 VI to VIII 150  12615   12615  12615 12615   50460
 IX & X    13710 13710  13710 13710   54840
 XI Com   16105  15105  15105  15105  61420
 XI Sci    18910 17910   17910  17910  72640
 XI Bio    19855  18855  18855  18855  76420
 XII Com    15105 15105   15105  15105  60420
XII Sci     17910 17910 17910  17910  71640
XII Bio     18855  18855  18855  18855  75420